Wat is NLD en hoe ga je er mee om?

NLD staat voor Non-verbal Learning Disability en wordt gekenmerkt door functiestoornissen in de rechter hersenhelft. De gevolgen van deze stoornis worden dan ook het meest aangetroffen bij taken en vaardigheden die vanuit de rechterhemisfeer worden aangestuurd. 

Karakteristiek voor de stoornis zijn relatef sterke taalvaardigenheden enerzijds en zwakke ruimtelijke-constructieve vaardigheden anderzijds. Jongeren met NLD zijn zwak in rekenen en hebben problemen met motoriek en schrijven. Ze hebben moeite met en angst voor het omgaan met nieuwe situaties en vertonen sprongsgewijze ontwikkeling. 

Pedagogische benadering

Aanpassing van de omgeving aan de jongere is een eerste vereiste. De omgeving dient zo te worden georganiseerd en geordend dat de voorspelbaarheid zo groot mogelijk is. Vaste rituelen worden als prettig ervaren. Jongeren met NLD zijn onvoldoende in staat om actief contact te leggen met anderen, omdat ze simpelweg niet goed weten hoe ze dit moeten aanpakken. Ook het oplossen van probleemsituaties zal systematisch aangeleerd moeten worden. Op deze manier kunnen zoveel mogelijk frustraties worden voorkomen. 

Tips voor de omgang met jongeren met NLD 

  • Zorg voor een stabiele thuissituatie, waarin niet teveel wisselingen in omgeving of personen plaatsvinden
  • Benader sociale gedragsproblemen als onmacht en niet als onwil
  • Bied structuur
  • Erken angst, maar benadruk de sterke punten
  • Vermijd competitie zoveel mogelijk 

Vond je dit een nuttig artikel? Deel het met je vrienden en kennisen